Algemene voorwaarden

Artikel1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kids2go (hierna: Kids2go (www.kids2go.shop)) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.kids2go.shop.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kids2go(www.kids2go.shop) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kids2go(www.kids2go.shop) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kids2go (www.kids2go.shop) zijn vrijblijvend en Kids2go (www.kids2go.shop) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kids2go (www.kids2go.shop). Kids2go (www.kids2go.shop) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kids2go(www.kids2go.shop) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Kids2go is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website www.kids2go.shop.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voorafgaand aan de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3  Indien uitzonderlijk toch goederen na de levering dienen betaald te worden (enkel volgens schriftelijke afspraak in een B2B-omgeving), geldt het volgende:  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kids2go (www.kids2go.shop) bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Kids2go (www.kids2go.shop) haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kids2go (www.kids2go.shop) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kids2go (www.kids2go.shop) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kids2go (www.kids2go.shop).

Artikel 4. Levering

4.1 De door Kids2go (www.kids2go.shop) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kids2go (www.kids2go.shop) verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kids2go (www.kids2go.shop) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Kids2go (www.kids2go.shop) garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kids2go (www.kids2go.shop) daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kids2go (www.kids2go.shop) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde ervan te restitueren.

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Kids2go (www.kids2go.shop) te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kids2go (www.kids2go.shop), dan wel tussen Kids2go (www.kids2go.shop) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kids2go (www.kids2go.shop), is Kids2go (www.kids2go.shop) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van InktSavers België (www.kids2go.shop).

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kids2go (www.kids2go.shop) ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kids2go (www.kids2go.shop) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kids2go (www.kids2go.shop) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien u aan Kids2go(www.kids2go.shop) schriftelijk opgave doet van een adres, is Kids2go(www.kids2go.shop) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kids2go(www.kids2go.shop) schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Kids2go(www.kids2go.shop) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kids2go(www.kids2go.shop) deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kids2go(www.kids2go.shop) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kids2go(www.kids2go.shop) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Kids2go(www.kids2go.shop) is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.